Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Groeizone

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening in de vorm van onder andere coaching, counseling, training, advies, etc. geleverd door Groeizone.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan: een natuurlijke persoon die deelneemt aan een groep.
Een cliënt is een een natuurlijke persoon die individuele begeleiding, coaching, counseling of therapie ontvangt.
Een opdrachtgever is een organisatie, bedrijf of instelling en in de regel een rechtspersoon.


Artikel 2 – Privacy en vertrouwelijkheid
1. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Groeizone. Ze worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt of verstrekt aan derden.
2. Groeizone is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens jegens derden. Groeizone zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van deelnemers, cliënten en opdrachtgevers.
3. Een opdrachtgever zal zonder toestemming van Groeizone aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 3 — Algemeen
1. Groeizone heeft als doel deelnemers, cliënten en opdrachtgevers te ondersteunen bij het halen van een (leer)doelstelling en/of resultaat. Dit doet Groeizone door middel van training, counseling, coaching, advies, etc. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
2. Groeizone verplicht zich tot het uitvoeren van de dienstverlening naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
3. Het auteursrecht op alles dat door Groeizone geproduceerd wordt berust uitsluitend bij Groeizone tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 4 — Coaching en individuele begeleiding voor cliënten
1. Tijdens een intake gesprek komen cliënt en Groeizone tot overeenstemming over de duur en de frequentie van alsmede het tarief voor de begeleiding.
2. De cliënt draagt zorg voor de juiste informatie van persoonsgegevens en factuuradres.
3. De declaratie vindt uiterlijk na het eind van iedere maand plaats.
4. Annulering van een afspraak kan tot maximaal 2 dagen voor het afgesproken tijdstip. Wordt er geannuleerd binnen deze 2 dagen dan zijn de volledige kosten voor deze afspraak verschuldigd.

Artikel 5 – Open inschrijving voor deelnemers
1. Open groepen hebben hun eigen programma, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de deelnemer hiermee bekend te zijn.
2. De deelnemer draagt zorg voor de juiste informatie van persoonsgegevens en factuuradres.
3. De deelnamekosten worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moeten de kosten zijn voldaan.
4. Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus. Wordt er geannuleerd binnen deze 4 weken dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
5. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij Groeizone.


Artikel 6 — Opdrachten voor organisaties, bedrijven en instellingen
1. Een opdracht komt tot stand door een intake met de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking, etc. die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan Groeizone verstrekt.
3. Groeizone brengt een voorstel uit. De geldigheidsduur van een voorstel bedraagt 10 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan Groeizone terug te geven/sturen.
4. Indien er oriëntatiewerkzaamheden voor een opdracht zijn opgenomen in de offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Groeizone de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
6. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Groeizone dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Artikel 7 — Annulering opdracht voor organisaties, bedrijven en instellingen
1. Zowel de opdrachtgever als Groeizone kunnen de opdracht beëindigen. Het moment van beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
2. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:
a. blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
b. blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
c. blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
d. blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
e. blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
f. zijn alle externe kosten die door Groeizone zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 8 — Betaling opdrachten door organisaties, bedrijven en instellingen
1. Aan het einde van de maand vindt de declaratie plaats op basis van tijdsbesteding en de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per 1 januari en per 1 juli de tarieven aan te passen.
3. De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.
4. De declarabele eenheden zijn per dagdeel tenzij anders is overeengekomen. De kleinste declarabele eenheid is een half dagdeel (2 uur).
5. Reis- en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
6. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
7. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan Groeizone alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan Groeizone de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
8. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan Groeizone door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.

Artikel 9 — Intellectueel eigendom bij opdrachten voor organisaties, bedrijven en instellingen
1. De inhoud van de modellen, technieken, instrumenten, hand-outs, etc. waaronder ook software, die zijn gebruikt voor of worden verstrekt tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijven eigendom van Groeizone.
2. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Groeizone.
3. Een opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
4. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 —Aansprakelijkheid ten aanzien van organisaties, bedrijven en instellingen
1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Groeizone nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
2. Leidt de uitvoering van een opdracht tot aansprakelijkheid van Groeizone dan zal de aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Groeizone afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering(en) aanspraak geeft (geven).
3. Groeizone is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade.
4. Groeizone is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Groeizone verwijtbare en grove tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoering bedraagt nooit meer dan -hierin niet begrepen de omzetbelasting-:
- bij opdrachten tot € 5.000 maximaal € 10.000;
- bij opdrachten tot € 15.000 maximaal € 20.000;
- bij opdrachten boven € 15.000, maximaal € 30.000
5. De aansprakelijkheid verjaart drie maanden na het uitvoeren van de werkzaamheden.
6. Op alle door Groeizone te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. De bevoegdheid tot het kennisnemen van geschillen is voorbehouden aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zulks onverminderd het recht van opdrachtgever om de rechter van de woonplaats van Groeizone te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.


Groeizone
Wijzend 31
1862 HG BERGEN nh
Vestigingsnummer 000042601339
BTW-id NL002090859B51
KvK 74660934
Bank NL35 ABNA 0843 5877 84