Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT groeizone– MEI 2019
groeizone, gevestigd aan Wijzend 31 te Bergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
Praktijkvoerend aan de Nesdijk te Bergen nh
Nesdijk 20h
1861 MK BERGEN nh
+31 6441373815
Maudy Ayal is de functionaris gegevensbescherming van groeizone.
Zij is te bereiken via Maudy@groeizone.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
groeizone verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We maken onderscheid in de gegevens die we gebruiken voor het registreren van je deelnemerschap in een van onze programma’s (1a) en de gegevens die we gebruiken indien je in persoonlijke begeleiding komt of relatie begeleiding als cliënt (1b).
1a. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je je inschrijft als deelnemer in een van onze programma’s:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
1b.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je cliënt wordt Dit betreft zogeheten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om de betaling voor het optreden te kunnen uitvoeren. De gegevens moeten 3 jaar bewaard worden in verband met de administratieplicht van de Belastingdienst. - Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- naam + telefoonnummer huisarts
- naam + telefoonnummer partner

2. Gegevensverzameling via de website
groeizone gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij de bezoeker zelf zijn of haar gegevens achterlaat. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@groeizone.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
groeizone verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het maken en afhandelen van reserveringen en afmeldingen - Het ontvangen van reserveringsbevestigingen - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Het afhandelen van jouw betaling - groeizone verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
groeizone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia : • Naam • E-mailadres • Telefoonnummer
Totdat je aangeeft dat wij je gegevens moeten verwijderen. Je hoeft dan niet steeds opnieuw je gegevens door te geven.
Adres 3 jaar na laatste opgave
In verband met de plicht om administratie 3 jaar te bewaren, zullen je adresgegevens ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je adres willen wijzigen of verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen.
Geboortedatum 3 jaar na laatste opgave
In verband met de plicht om administratie 3 jaar te bewaren, zal je geboortedatum ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je geboortedatum uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen.
Geboorteplaats 3 jaar na laatste opgave
In verband met de plicht om administratie 3 jaar te bewaren, zal je geboorteplaats ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je geboorteplaats uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen.
Naam + tel.nr. Huisarts 3 jaar na laatste opgave
In verband met de plicht om administratie 3 jaar te bewaren, zal je geboorteplaats ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je huisarts uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens met terugwerkende kracht verwijderen.
Naam + tel.nr. Partner 3 jaar na laatste opgave
In verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je geboorteplaats ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je partner uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens met terugwerkende kracht verwijderen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
groeizone verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. groeizone blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door groeizone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groeizone.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Groeizone wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
groeizone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@groeizone.nl of 06-41373815.

Deze privacyverklaring is opgemaakt in mei 2018 en voor het laatst aangepast op 20 mei 2019.